1. รับเอกสารได้ที่กรมขนส่งทางบกตรงข้ามสวนจตุจักร
 2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอนในใบโอนสิทธิ
 3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

 1. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 2. หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)

ขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร

 1. ลงนามในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์
 2. ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 3. กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ) ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ จากหมายเลขทะเบียน..........เป็น............
 4. หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 5. ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

ขั้นตอนการเดินเรื่อง

 1. ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 5 อาคาร 2
 2. นำเรื่องมาตัดเลขอีกครั้งที่ชั้น 2 อาคาร 2 ที่ตู้ธุรการ (ขวามือ)
 3. ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 เดินไปทางซ้าย ( ข้างช่อง 30 มีประตูเดินเข้าไปด้านใน ) จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบกให้รอ 3-5 วัน วันทำการโดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง 3 - 5 วัน
 4. เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ข้างช่อง 30 จะได้รับเรื่องเพื่อกดบัตรคิวที่ประชาสัมพันธ์ แล้วกลับมาที่หน้าช่อง 29-30 เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท
 5. รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน ,สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม
 6. ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 2 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มมีดังนี้

 1. สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์)
 2. หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์
 3. หนังสือยินยอม
  - ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
  - ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม

เอกสารที่ท่านควรดาวน์โหลดมาใช้งาน

 1. ใบคำขออื่นๆ
 2. หนังสือมอบอำนาจ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 3. หนังสือยินยอม
 4. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก เลือกเมนู E-dowload Form หรือเข้าไปที่ link นี้
http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.dlt.go.th)